Korupcijos prevencija

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtintą Lietuvos Respublikos nacionalinę kovos su korupcija 2015 - 2025 metų programą, parengė šiuos vidaus teisės aktus:

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-2022 metams

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovos su korupcija 2015 - 2025 metų programa

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2015 - 2016 metams

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2017 - 2018 metams

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas 2019 - 2020 metams

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtintos Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos 51 punkto nuostatas, 2017 m. sausio mėnesį pateikė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai Informaciją apie Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015 - 2025 metų programos įgyvendinimo eigą ir veiksmingumą 2016 metais.

 

Siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ir savivaldybių įstaigų procedūras bei procesus, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Komisijos veiklos srityse 2016 –2020 m. neatliko.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nebuvo atliekamas, nes Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje nurodytais klausimais teisės aktų projektai nebuvo rengiami.

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Kas skiria į pareigas

1.

Komisijos pirmininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė bendru finansų ministro ir teisingumo ministro teikimu

2.

Komisijos narys

Lietuvos Respublikos Vyriausybė bendru finansų ministro ir teisingumo ministro teikimu

3.

Patarėjas

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas

4.

Patarėjas

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininkas

Informacija apie Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės STT pateiktus prašymus pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį

Eil. Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Prašymo pateikimo STT data

1.

Skundų nagrinėjimo skyrius

Skyriaus vedėjas

2017-01-12

2.

Bendrųjų reikalų skyrius

Skyriaus vedėjas

2017-08-18

3.

Skundų nagrinėjimo skyrius Skyriaus vedėjas 2019-01-02

 

 

 

 

Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo yra

Patarėjas

Viktoras Švedas

Tel. (8 5) 268 4019

el. p. [email protected]

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai.

Visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu [email protected] arba užpildydami pranešimo formą internetu.

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekia užtikrinti veiklos skaidrumą, mažinti savo darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos pasireiškimo lygį, identifikuojant ir prevenciškai valdant darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos riziką.

Korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijoje galite dalyvauti ir Jūs!

Jeigu turite informacijos, susijusios su Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbuotojų korupcine ir kita nesąžininga veikla, praneškite mums! Tai galite padaryti:

  • raštu - tiesiogiai atvykus į Komisiją (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), informaciją atsiuntus paštu ar per pasiuntinį;
  • elektroniniu paštu adresu [email protected];
  • žodžiu - tiesiogiai asmeniui atvykus į Komisiją. Atvykusiam į Komisiją asmeniui sudaroma galimybė informaciją išdėstyti raštu;
  • telefonu.

Informacija žodžiu ir/ar telefonu pranešėjo pasirinkimu pateikiama:

  • Komisijos pirmininkui Evaldui Raistenskiui telefonu (8 5) 268 4003;
  • Komisijos darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją - Patarėjui Viktorui Švedui telefonu (8 5) 268 4019
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-21