Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Komisijos nario pavedimu parengia skundus nagrinėti Komisijos posėdžiuose.

2. Patikrina, ar gautas ir Komisijos nariui pavestas pristatyti Komisijos posėdyje skundas priklauso Komisijos kompetencijai, ar pateiktas įstatymų nustatyta tvarka, o nustačius, kad skundas neatitinka įstatymų reikalavimų, parengia rašto mokesčių mokėtojui projektą dėl trūkumų pašalinimo.

3.  Apibendrina mokesčių administratoriaus sprendime bei mokesčių mokėtojo skunde pateiktą informaciją ir parengia pranešimo Komisijos posėdyje projektą.

4.  Susistemina ir pateikia Komisijos nariui rengiantis skundo nagrinėjimui reikalingus Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, kitą teisinę ir kitokią informaciją, reikalingą skundui nagrinėti.

5.  Išnagrinėjus mokestinio ginčo byloje esančius dokumentus ir apibendrinus Komisijos posėdžio metu gautą papildomą informaciją, parengia pasiūlymus dėl Komisijos sprendimo.

6. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia komisijos sprendimo projektą.

7.  Parengia nuasmenintus Komisijos sprendimus, kurie pagal nustatytą tvarką turi būti skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

8. Komisijos nariams pasirašius Komisijos sprendimą, parengia šio sprendimo patvirtintas kopijas ir lydraščius dėl šių kopijų išsiuntimo mokesčių mokėtojui ir centriniam mokesčių administratoriui.

9. Nuolat renka, analizuoja ir kaupia medžiagą Komisijos veiklos klausimais.

10. Dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Komisijos veiklos klausimais.

11. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo.

12. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui  pavedus.

13. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose, Skyriaus vedėjui pavedus.

14. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į Komisijos archyvą.

 

   

 

 

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.