Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

2. Išmanyti dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, faksimilinio ryšio ir kopijavimo aparatais bei kitomis biuro priemonėmis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Sukaupia Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) narių pasiūlymus dėl Komisijos posėdžio darbotvarkės, parengia darbotvarkės projektą ir pateikia jį Skyriaus vedėjui.

2. Komisijos pirmininkui patvirtinus posėdžio darbotvarkę, parengia informacinius raštus mokesčių mokėtojams ir centriniam mokesčių administratoriui apie posėdžio datą, laiką ir vietą.

3. Iki Komisijos posėdžio pradžios parengia posėdžių salę, atrakina įėjimo duris, parengia garso įrašymo įrenginį.

4. Prieš pradedant svarstyti kiekvieną posėdžio darbotvarkės klausimą patikrina mokestinio ginčo šalių atstovų dokumentus, patvirtinančius jų tapatybę bei įgaliojimus, paskelbia, kas dalyvauja posėdyje, bei informuoja apie posėdžio tvarką, nurodant, kad daromas posėdžio garso įrašas.

5. Prieš pradedant svarstyti kiekvieną posėdžio darbotvarkės klausimą teikia informaciją Komisijai ir posėdžio dalyviams, ar tinkamai buvo pranešta mokestinio ginčo šalims apie posėdžio datą, laiką ir vietą, informuoja apie grąžintus ir šalims neįteiktus pranešimus.

6. Įgyvendina mokesčių mokėtojų, nemokančių lietuvių kalbos, teisę per Komisijos posėdį naudotis vertėjo paslaugomis, inicijuoja viešąjį vertėjo paslaugų pirkimą.

7. Prieš pradedant nagrinėti mokesčių mokėtojo skundą ar prašymą, nurodo vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos.

8. Rengia Komisijos posėdžio protokolus, teikia juos vizuoti Komisijos nariams, pasirašo ir teikia pasirašyti Komisijos pirmininkui.

9. Registruoja Komisijos posėdžių protokolus.

10. Daro Komisijos posėdžių garso įrašus, juos perkelia į kompiuterinę laikmeną ir saugo nustatyta tvarka.

11. Aptarnauja mokestinio ginčo šalių atstovus, atvykusius į Komisiją susipažinti su mokestinio ginčo byloje esančiais dokumentais ir Komisijos posėdžio garso įrašais.

12. Kopijuoja ir skenuoja dokumentus.

13. Priima ir suteikia informaciją asmenims tiesiogiai, telefonu ir kitomis komunikacijos priemonėmis pagal šios pareigybės kompetenciją.

14. Ruošia bei perduoda teismui pateikiamų laikinai naudotis mokesčių mokėtojų skundų bylas.

15. Visomis ryšio priemonėmis priima ir perduoda (išsiunčia) dokumentus, vykdo susirašinėjimą elektroniniu paštu.

16. Tvirtina dokumentų kopijas ir nuorašus.

17. Registruoja jam priskirtus dokumentus, nurodytus Komisijos pirmininko patvirtintame Dokumentų registrų sąraše.

18. Formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu pagal patvirtintą Komisijos dokumentacijos planą, ruošia jas archyviniam saugojimui arba naikinimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda už archyvo tvarkymą atsakingam asmeniui.

19. Nurodo poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus, teikia paraiškas dėl viešųjų pirkimų, dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.

20. Dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

21. Skyriaus vedėjui pavedus, bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis pagal šios pareigybės kompetenciją.

22. Pavaduoja kitą specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

23. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo ir Komisijos pirmininko pavedimus.