Pareigų aprašymas Spausdinti

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO STRATEGINEI VEIKLAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Pareigybės grupė – specialistai.

2. Pareigybės pavadinimas – vyriausiasis specialistas strateginei veiklai.

3. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM ARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų projektų valdymo ir/ar finansų administravimo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokesčių administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Vyriausybės nutarimais reglamentuojančiais Komisijos darbą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir kitais teisės aktais;

4.4. išmanyti pagrindinius žmogiškųjų išteklių valdymo principus;

4.5. suprasti organizacijos finansinės apskaitos mechanizmus ir kontrolę;

4.6. išmanyti pagrindinius programų ir projektų valdymo principus;

4.7. gebėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, sklandžiai (logiškai) dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas, gebėti nustatyti pagrindines problemas, siūlyti sprendimų variantus, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

4.9. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

4.10. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.11. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) B1 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja paskirtų projektų įgyvendinimo priemones, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą bei atsako už suplanuotų rezultatų pasiekimą laiku;

5.2. analizuoja pavestų projektų ir programų įgyvendinimo stebėsenos duomenis, analizės išvadų pagrindu inicijuoja sprendimų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo reikalingumo;

5.3 organizuoja priskirtų projektų įgyvendinimo pažangos aptarimus ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti iškilusias problemas;

5.4. dalyvauja rengiant įstaigos strateginį veiklos planą;

5.5. teikia pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo priemonių, įgyvendinimo terminų, atsakingų institucijų ir jų įgyvendinimui reikalingų finansinių išteklių;

5.6. atlieka priskirtų projektų valdymo funkcijas (prioritetų nustatymą, eigos stebėsena ir kontrolę, pokyčių valdymą, sisteminių rizikų valdymą, analizę ir valdymo optimizavimą);

5.7. pagal kompetenciją rengia ir organizuoja mokymus ir konsultacijas projektų, programų valdymo srityje Komisijos darbuotojams, užtikrinant projektų valdymo kompetencijų ugdymą;

5.8. prisideda prie Komisijos vykdomų programų ir projektų įgyvendinimo, pagal kompetenciją numato galimą riziką, imasi priemonių jai mažinti, analizuoja veiklos rezultatus;

5.9. vykdo kitus su pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusius Komisijos pirmininko pavedimus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Komisijos pirmininkui.