Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. Turėti darbo patirtį finansų arba buhalterinės apskaitos srityje bei apskaitos tvarkyme pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau –VSAFAS) reikalavimus.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, mokesčių administravimą, socialinį draudimą, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti finansų valdymą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

4. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Vadovaujantis VSAFAS tvarko Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) apskaitą bei finansinę atskaitomybę.

2. Teikia Komisijos pirmininkui pasiūlymus dėl apskaitos politikos ir apskaitos registrų parinkimo.

3. Registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, organizuoja ir tvarko Komisijos buhalterinę apskaitą.

4. Registruoja priskirtus dokumentus, nurodytus Komisijos pirmininko patvirtintame Dokumentų registrų sąraše.

5. Rengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaromas ataskaitas.

6. Pasirašo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia juos pasirašyti Komisijos pirmininkui.

7. Komisijos pirmininko pavedimu surašo ir pasirašo apskaitos dokumentus, pasirašo ūkinių operacijų dokumentus.

8. Rengia informaciją ir pasiūlymus dėl strateginių ir metinių veiklos planų sudarymo, parengia programų sąmatas.

9. Apskaičiuoja ir deklaruoja Komisijai privalomus mokėti mokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.

10. Užtikrina, kad mokėjimo paraiškos laiku būtų pateiktos Finansų ministerijos Iždo departamentui.

11. Organizuoja turto ir įsipareigojimų patikrinimus ir metinę inventorizaciją, užtikrina inventorizacijos duomenų apskaitą.

12. Kontroliuoja ir užtikrina, kad racionaliai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai.

13. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.

14. Informuoja Komisijos pirmininką ir Skyriaus vedėją apie pastebėtus neteisėtus darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą ir naudojimą ir kt.).

15. Analizuoja Komisijos paraiškas pirkimų planui sudaryti ir tikrina nurodytų biudžeto straipsnių teisingumą.

16. Dalyvauja viešųjų pirkimų procese.

17. Analizuoja Komisijos veiklos sąnaudas, jų pagrįstumą.

18. Kontroliuoja Komisijos veiklos sąnaudų sąmatos vykdymą pagal sąnaudų straipsnius.

19. Apskaičiuoja Komisijos darbuotojų darbo užmokestį, tvarko atlyginimų registrus, darbuotojų asmens korteles, pateikia darbuotojams atsiskaitymo lapelius.

20. Skaičiuoja pagal Komisijos darbuotojų nedarbingumo pažymėjimus ligos pašalpas už laikotarpį, apmokamą iš darbdavio lėšų, teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Rengia darbo apmokėjimo mėnesines, ketvirčių ir metines statistines ataskaitas.

22. Rengia pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš Komisijos darbuotojų A klasės pajamų, deklaracijas, kas mėnesį ir už metus elektroniniu būdu teikia jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

23. Rengia ir nustatyta tvarka teikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie Komisijos apdraustųjų socialinio draudimo pabaigą (2-SD), pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (SAM), pranešimus dėl pašalpos skyrimo (NPSD).

24. Analizuoja ir kontroliuoja Komisijai skirtų asignavimų darbo užmokesčiui naudojimą.

25. Konsultuoja Komisijos darbuotojus pagal šios pareigybės kompetenciją.

26. Rengia Komisijos pirmininko įsakymų, kitų dokumentų projektus buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės klausimais.

27. Formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu pagal patvirtintą Komisijos dokumentacijos planą, ruošia jas archyviniam saugojimui arba naikinimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda už archyvo tvarkymą atsakingam asmeniui.

28. Nurodo poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus, teikia paraiškas dėl viešųjų pirkimų, dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.

29. Dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

30. Skyriaus vedėjui pavedus, bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis pagal šios pareigybės kompetenciją.

31. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

32. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo, Komisijos pirmininko pavedimus.