Pareigų aprašymas Spausdinti

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus komisijos pirmininkui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Kitos specialiosios veiklos sritys.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Mokestinių ginčų nagrinėjimas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

5. Parengia skundus nagrinėti Komisijos posėdžiuose. Nustačius, kad skundas nepriklauso Komisijos kompetencijai ar neatitinka įstatymų reikalavimų, parengia atitinkamą protokolinio sprendimo ar sprendimo dėl skundo trūkumų pašalinimo projektą.

6. Apibendrina centrinio mokesčių administratoriaus sprendime bei mokesčių mokėtojo skunde pateiktą informaciją ir parengia pranešimo Komisijos posėdyje projektą.

7. Išanalizuoja, susistemina ir pateikia Komisijos nariui rengiantis skundo nagrinėjimui reikalingus Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, kitą teisinę ir kitokią informaciją, reikalingą skundui nagrinėti.

8. Rengia raštus dėl ekspertų ar kitų specialistų išvadų ginčijamu klausimu, pateikimo, taip pat sprendimus, kuriais kreipiamasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo konkrečioje byloje.

9. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia teisine analize pagrįstą Komisijos sprendimo projektą ar protokolinio sprendimo projektą.

10. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo, taip pat mokesčių slėpimo prevencijos klausimais.

11. Dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Komisijos veiklos klausimais, dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose sprendžiant su Komisijos veikla susijusius klausimus, Komisijos pirmininkui pavedus.

12. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

       

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

14.3. studijų kryptis – teisė (arba);

14.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

14.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.6. darbo patirtis – mokesčių administravimas;

14.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

15.1. kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų

15.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

16.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

16.2. organizuotumas – 3;

16.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

16.4. analizė ir pagrindimas – 4;

16.5. komunikacija – 3.

17. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

17.1. informacijos valdymas – 3.

18. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

18.1. veiklos planavimas – 3;

18.2. dokumentų valdymas – 3.