Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį archyvo dokumentų tvarkymo srityje.

3. Išmanyti dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, faksimilinio ryšio ir kopijavimo aparatais bei kitomis biuro priemonėmis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Priima gautą korespondenciją, peržiūri, registruoja gautus dokumentus ir perduoda juos Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija)  pirmininkui.

2. Pateikia Komisijos pirmininkui dokumentus pasirašyti, patvirtinti, suderinti ar įrašyti rezoliucijoms.

3. Paskirsto Komisijos pirmininko pasirašytus, patvirtintus, suderintus ar su įrašytomis rezoliucijomis dokumentus, perduoda juos atsakingiems asmenims, įrašo Komisijos pirmininko rezoliucijas į dokumentų registrus, perduoda dokumentus vykdytojams.

4. Registruoja jam priskirtus dokumentus, nurodytus Komisijos pirmininko patvirtintame Dokumentų registrų sąraše.

5. Tvarko siunčiamą korespondenciją, užtikrina Komisijos siunčiamų dokumentų išsiuntimą adresatams.

6. Atlieka išsiųstos korespondencijos sąrašų apskaitą ir saugojimą.

7. Tikrina Komisijos popierinių ir elektroninės dokumentų valdymo sistemos (eDVS) priemonėmis parengtų dokumentų įforminimą ir rengimą, netinkamai įformintus, neatitinkančius galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentus grąžina rengėjams.

8. Persiunčia pagal paskirtį ne tuo adresu patekusią arba ne Komisijai skirtą korespondenciją.

9. Rengia Komisijos dokumentacijos plano, jo papildymų sąrašų bei dokumentų registrų sąrašo projektus bei teikia juos Lietuvos valstybės naujajam archyvui derinimui per elektroninę archyvų informacinę sistemą (toliau – EAIS).

10. Kontroliuoja dokumentacijos plano taikymą, formuojant dokumentų bylas.

         11. Pildo dokumentacijos plano suvestinę EAIS.

12. Sudaro nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus ir jų tęsinius ir nustatytu laiku juos teikia Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

13. Nustatyta tvarka priima iš Komisijos darbuotojų ilgai, nuolat ir trumpai saugomas bylas pagal aktus, išdėsto bei saugo bylas ir kitus dokumentus saugyklose.

         14. Sutikrina su dokumentacijos planu bylų saugojimo terminus ir bylų sudarymo teisingumą.

15. Apskaito Komisijos archyve esančius dokumentus.

16. Saugo Komisijos archyve esančius dokumentus bei juos išduoda laikinam naudojimui, vykdo dokumentų išdavimo ir grąžinimo apskaitą.   

17.  Padeda Komisijos pirmininkui organizuoti darbą: derina interesantų priėmimo pas Komisijos pirmininką laiką, koordinuoja Komisijos pirmininko rengiamus pasitarimus, informuoja Komisijos pirmininką apie darbo klausimais gautą informaciją.

         18. Informuoja Komisijos darbuotojus apie Komisijos pirmininko organizuojamus pasitarimus.

19. Ruošia Komisijos posėdžių salę Komisijos pirmininko ar struktūrinių padalinių vedėjų organizuojamiems posėdžiams ir pasitarimams.

20. Priima ir palydi pas Komisijos pirmininką atvykusius asmenis, laikydamasis tarnybinio protokolo reikalavimų.

         21. Kopijuoja ir skenuoja dokumentus.

22. Priima ir suteikia informaciją asmenims tiesiogiai, telefonu ir kitomis komunikacijos priemonėmis pagal šios pareigybės kompetenciją.

23. Visomis ryšio priemonėmis priima ir perduoda (išsiunčia) dokumentus, vykdo susirašinėjimą Komisijos elektroniniu paštu.

         24. Priima ir paskirsto  telefono skambučius, administruoja Komisijos elektroninį paštą.

         25. Matuoja ir fiksuoja mikroklimato parametrus Komisijos archyvuose.

26. Konsultuoja Komisijos darbuotojus dokumentų tvarkymo, apskaitos, atrinkimo saugoti ir naikinti klausimais.

         27. Saugo jam priskirtus spaudus ir naudoja juos pagal paskirtį.

         28. Tvirtina dokumentų kopijas ir nuorašus.

29. Teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo Komisijoje tobulinimo Skyriaus vedėjui.

         30. Atnaujina informaciją apie Komisijos dokumentų saugojimo saugyklose vietą.

31. Rengia pažymų projektus, dokumentų kopijas pagal archyve turimus dokumentus.

32. Atrenka Komisijos archyve esančius dokumentus nuolatiniam saugojimui.

33. Rengia Komisijos nuolat saugomus dokumentus ir perduoda į Lietuvos valstybės naująjį archyvą.

34. Rengia ir teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie Komisijos archyvo dokumentų sudėties ir apimties pasikeitimus.

35. Teisės aktų nustatyta tvarka priima iš atsakingų asmenų naikinti atrinktus dokumentus, sudaro dokumentų naikinimo aktus ir teikia juos derinti per EAIS.

         36. Inicijuoja dokumentų sunaikinimą ir dalyvauja dokumentų naikinimo procedūrose teisės aktų nustatyta tvarka.

         37. Teikia informaciją apie dokumentų būklę ir kiekius Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

38. Rengia informaciją pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui.

39. Formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu pagal patvirtintą Komisijos dokumentacijos planą, ruošia jas archyviniam saugojimui.

40. Nurodo poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus, teikia paraiškas dėl viešųjų pirkimų, dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.

41. Dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

42. Skyriaus vedėjui pavedus, bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis pagal šios pareigybės kompetenciją.

43. Pavaduoja kitą specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

44.Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo, Komisijos pirmininko pavedimus.