Pareigų aprašymas Spausdinti

Funkcijos

1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

2. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

3.  Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

5.  Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

6.  Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

8. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 

 

 

 

 

10.  Padeda įstaigos vadovui formuoti ir įgyvendinti įstaigos organizacinę kultūrą bei valdyti personalą.

11.  Padeda įstaigos vadovui formuoti personalo sudėtį, kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas.

12. Organizuoja bendrųjų funkcijų, užtikrinančių įstaigos vidaus administravimą ir funkcionavimą, vykdymą.

13. Pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.