Pareigų aprašymas Spausdinti

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Organizuoja mokestinių ginčų nagrinėjimą.

 

 

11. Atlieka  darbus, susijusius su pasirengimu Komisijos posėdžiui.

 

12. Užtikrina, kad medžiaga, reikalinga mokestinio ginčo pristatymui įstaigos posėdyje, jo nagrinėjimui bei sprendimo priėmimui, būtų parengta ir pateikta Komisijos pirmininkui.

14. Dalyvauja rengiant įstaigos veiklos  strateginius bei metinius planus,  jų vykdymo ataskaitas, įgyvendina korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras bei rengia su jomis susijusių dokumentų projektus pagal Skyriaus funkcijas.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.