Pareigų aprašymas Spausdinti

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus komisijos pirmininkui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. turto valdymas.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. finansų valdymas;

4.2. viešieji pirkimai;

4.3. sprendimų įgyvendinimas;

4.4. korupcijos prevencija.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. turto valdymo koordinavimas.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. finansų valdymo koordinavimas;

6.2. viešųjų pirkimų kontrolė;

6.3. Vidaus kontrolės įgyvendinimas;

6.4. Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo organizavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

11. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

12. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

13. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

14. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

16. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

18. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

19. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

20. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

21. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

22. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

23. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

24. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

25. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

26. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

27. Apdoroja su turto priežiūra susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

28. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

29. Koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių, mokymų organizavimą ir vykdymą.

30. Koordinuoja gaisrinės saugos priemonių, mokymų organizavimą ir vykdymą.

31. Koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.

32. Koordinuoja turto priežiūros vykdymą.

33. Koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.

34. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.

35. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais turto valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

36. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu susijusiais klausimais.

37. Rengia su turto valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu susijusių dokumentų rengimą.

38. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.

39. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

40. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

41. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

42. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

43. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

44. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

45. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

46. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

47. Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.

48. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

49. Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

50. Atlieka patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų atlikimą.

51. Padeda Komisijos pirmininkui kuriant ir užtikrinant veiksmingą Komisijos vidaus kontrolę.

52. Prižiūri su Pranešėjų apsaugos įstatymu susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su pranešėjų apsaugos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

53. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

54. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

54.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

54.2. studijų kryptis – teisė (arba);

54.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

54.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

 

54.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

54.6. darbo patirtis – finansinio audito srities patirtis;

54.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

55. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

55.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

55.2. organizuotumas – 4;

55.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

55.4. analizė ir pagrindimas – 4;

55.5. komunikacija – 4.

 

56. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

56.1. įžvalgumas – 4.