Pareigų aprašymas Spausdinti

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus komisijos pirmininkui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. teisė.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. veiklos planavimas;

4.2. stebėsena ir analizė.

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. administracinis reglamentavimas.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Strateginis planavimas;

6.2. Komisijos veiklos procesų formavimas, Komisijos veiklos planų įgyvendinimo stebėsena ir veiklos analizė.

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

7. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

10. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

11. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

12. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

13. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

16. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

17. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

18. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 

 

 

 

19. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų keitimo ar naujo teisinio reguliavimo.

20. Vykdo Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamento (ES)2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 85/46/EB 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

21. Analizuoja Komisijos veiklą, teikia pasiūlymus dėl veiklos efektyvumo didinimo, dalyvauja tobulinant įstaigos veiklą ir veiklos procesus.

22. Komisijos pirmininkui pavedus, bendrauja ir bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis, organizacijomis ar asmenimis.

23. Padeda Komisijos pirmininkui atstovauti Komisijos, kitų Lietuvos ir užsienio institucijų bei įstaigų organizuojamuose renginiuose, pasitarimuose, susitikimuose, diskusijose ir kt.).

 

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

       

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

 

25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.4. darbo patirtis – teisės srityje;

25.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

26.1. kalba – anglų;

 

26.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. komunikacija – 4;

27.2. analizė ir pagrindimas – 4;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

27.4. organizuotumas – 4;

27.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

 

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. informacijos valdymas – 4.

 

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. teisės išmanymas – 4;

29.2. veiklos planavimas – 4.