Vadovas

 

 

 

        Evaldo Raistenskio gyvenimo aprašymas                                                                

 

 IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

 

 

2020 m. rugsėjo mėn. Vilniaus universiteto Teisės fakultete (S001) paruošta ir pateikta recenzavimui disertacija, tema: Cigarečių kontrabandos, kaip nusikalstamos veikos objekto, pagrindimas.

2011 m.  Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgytas Teisės magistro laipsnis.

                                 

 

DARBO PATIRTIS
2020 m. iki dabar 

 Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės komisijos pirmininkas                                    

Jaunesnysis mokslo darbuotojas LMT projekte „Organizacinės, ekonominės ir teisinės prielaidos optimizuoti psichologinę pagalbą ekstremaliomis aplinkybėmis dirbantiems specialistams“ (Nr. P-COV-20-26).

 

2018 m. iki dabar     

Vilniaus Universiteto

Teisės fakulteto, jaunesnysis mokslo darbuotojas  Mokslo renginių ir mokslinės veiklos organizavimas, publikacijų rengimas  teisės ir ekonomikos srityse.

Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės komisijos narys.  Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Toliau – Komisija) yra ikiteisminė mokestinius ginčus nagrinėjanti institucija, kuri nagrinėja skundus tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus. Komisijos narys pristato mokesčių mokėtojo skundą Komisijoje, atlieka kitus būtinus veiksmus, rengiantis nagrinėti skundą Komisijoje, nagrinėja skundus, balsuoja priimant sprendimus.

 

2017 m. iki 2018 m. 

Vilniaus Universiteto

Turto valdymo ir paslaugų centro Vyriausiasis specialistas teisės klausimais                                          

Vilniaus universiteto Turto valdymo paslaugų centro kompetencijai priskirtų kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo politikos klausimų kuravimas;

Kadastrinių geodezinių duomenų tikslinimo užtikrinimas;

Statybų rangos ir remontų, valymo, apsaugos ir kitų Universiteto bendruomenei teikiamų paslaugų sklandaus organizavimo užtikrinimas;

Universiteto atstovavimas padalinio administruojamose srityse valstybės ir savivaldybių institucijose, ir kituose juridiniuose asmenyse;

Teisinių rizikų valdymas visose padalinių veiklose;

Bendravimas su Universiteto profesinėmis sąjungomis, siekiant palankiausio abejoms pusėms, sprendimo.

 

2016 m. iki 2017 m. 

Vilniaus Universiteto

Teisės skyriaus teisininkas – projekto teisės ekspertas.

Sutarčių rengimo, derinimo, vykdymo proceso organizavimas, kontrolė;

Sutartinių sąlygų vykdymo, terminų kontrolės užtikrinimas;

Teisinių reglamentų, aktų, kt. pokyčių, susijusių su Universitetu monitoringo užtikrinimas, vadovų informavimas, tolimesnių veiksmų suderinimas ir vykdymas;

Vidinių Universiteto dokumentų, raštų, tvarkų, instrukcijų rengimas bei atsakomybė už jų įgyvendinimo užtikrinimą;

Projekto dėl „Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos“ įgyvendinimo užtikrinimas;

Universiteto atstovavimas valstybinėse institucijose;

Skyrių vadovų bei Universiteto padalinių konsultavimas teisiniais klausimais.                         

                                 

2015 m. iki 2017 m. 

Vilniaus Universiteto

Teisės skyriaus teisininkas

Universiteto interesų atstovavimas įmonėse, santykių su trečiosiomis įmonėmis kuravimas ir palaikymas;

Įmonių steigimo ir kūrimo veiklos koordinavimas, struktūros ir valdymo organų funkcijų ir atsakomybių nustatymas, renkamų organų (komisijų, profsąjungų) narių skyrimo ir atšaukimo gairių nustatymas, įmonių kapitalo ir finansinių srautų kontrolė;

Universiteto atstovavimas teismuose, ikiteisminiuose ginčuose;

Sutarčių rengimo, derinimo, vykdymo proceso organizavimas, kontrolė;

Sutartinių sąlygų vykdymo, terminų kontrolės užtikrinimas;

Raštų, pretenzijų ir kitų procesinių dokumentų viešiems ir privatiems subjektams, rengimas;

Skyrių vadovų bei padalinių konsultavimas teisiniais klausimais.

 

2014 m. iki 2014 m. 

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Teisės ir personalo skyriaus teisininkas

Įstaigos vadovų ir darbuotojų konsultavimas darbo teisės klausimais;

Įvairių darbo santykiuose naudojamų dokumentų rengimas, tikrinimas bei derinimas;

Įstaigos atstovavimas santykiuose su kitomis įstaigomis, įskaitant įmonės atstovavimą valstybinėse institucijose, darbo ginčų komisijose.

 

2012 m. iki 2013 m. 

Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės specialistas

Teko analizuoti aktualią teismų praktiką, mokestines bylas, rengti sprendimų projektus. Buvau atsakingas už būtiniausių prekių ir paslaugų, užtikrinančių sklandžią ūkinę įstaigos veiklą, užtikrinimą (kanceliarinių, higienos prekių, automobilių serviso paslaugų, spausdinimo ir kopijavimo paslaugų, kompiuterinių dalių, kompiuterių, spausdintuvų, statybų remonto rangos darbų ir kt. pirkimą); Įstaigos Darbų saugos ir higienos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimą.

 

 

  PROJEKTINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA

 

 

Pateiktos paraiškos, kuriose dalyvauju kaip mokslo darbuotojas, 2020 m.:

Gerovės visuomenė projektinėje paraiškoje „Investicinio klimato Lietuvos regionuose gerinimo rekomendacijos, remiantis korupcijos ir investicijų tarpusavio sąveika“ (paraiškos pateikimo numeris (P_GEV_21-17))

 

Jaunesnysis mokslo darbuotojas LMT mokslininkų grupių projekte „Cigarečių kontrabandos sąsaja su korupcija, pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu Baltijos šalyse, įvertinant gyventojų mokesčių moralės lygį“ (paraiškos pateikimo numeris (P-MIP-21-205))

 Išleistos mokslinės publikacijos aukšto cituojamumo žurnaluose:

  Straipsniai ISI Web of science

Remeikienė, Rita; Gasparėnienė, Ligita; Chadyšas, Viktoras; Raistenskis, Evaldas. Links between corruption and quality of life in European Union // Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius : Entrepreneusrhip and Sustainability Center. eISSN 2345-0282. 2020, vol. 7, iss. 4, p. 2664-2675. DOI: 10.9770/jesi.2020.7.4(7). [DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); EconPapers; EconBiz] [CiteScore: 7,00, SNIP: 5,681, SJR: 1,171, kvartilis: Q1 (2019, Scopus Sources)] [M.kr.: S 004, S 001]

Straipsniai recenzuojamoje užsienio konferencijų medžiagoje

1. Remeikienė, Rita; Gasparėnienė, Ligita; Raistenskis, Evaldas. Assessing the links between cigarette smuggling and corruption in non-European countries // CITPM 2020: proceedings of the 3rd international conference contemporary issues in theory and practice of management, 23-24 April 2020 Czestochowa, Poland / edited by A. Korombel, O. Ławińska, M. Okręglicka. Czestochowa : Czestochowa University of Technology, 2020. ISBN 9788371937323. p. 253-260. (CITPM, ISSN 2544-8579, eISSN 2544-8587 ; No. 3). [M.kr.: S 004, S 001]

2. Gasparėnienė, Ligita; Remeikienė, Rita; Raistenskis, Evaldas. Interdependence between money laundering and cigarette smuggling: empirical evidence from Ukraine // CITPM 2020: proceedings of the 3rd international conference contemporary issues in theory and practice of management, 23-24 April 2020 Czestochowa, Poland / edited by A. Korombel, O. Ławińska, M. Okręglicka. Czestochowa : Czestochowa University of Technology, 2020. ISBN 9788371937323. p. 71-78. (CITPM, ISSN 2544-8579, eISSN 2544-8587 ; No. 3). [M.kr.: S 004, S 001]

Parengti moksliniai straipsniai:

Ligita Gasparėnienė, Rita Remeikienė, Aleksejus Sosidko, Vigita Vėbraitė, Evaldas Raistenskis (2020). MODELING OF EURO STOXX 50 INDEX PRICE RETURNS BASED ON INDUSTRIAL PRODUCTION SURPRISES: BASIC AND MACHINE LEARNING APPROACH (publikuotas bus š. m. gruodžio mėn. žurnale Entrepreneurship and sustainability issues)

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-11