>

Asmens duomenų apsauga

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas patarėjas Gintautas Vilkelis. Pagrindinė Komisijos duomenų apsaugos pareigūno paskirtis – užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų taikymą Komisijoje

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Gintautas Vilkelis
Tilto g.17, LT-01101 Vilnius
Tel. 8 (5) 268 4000, el. p. [email protected]

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

Atnaujinimo data: 2023-10-17