>

Mokestinių ginčų nagrinėjimas

Komisijos tikslas – objektyviai išnagrinėti mokesčių mokėtojo skundą ir priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

Komisija nagrinėja:

  • mokestinius ginčus, kylančius tarp mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus;
  • mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus mokestinius ginčus dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų, priimtų išnagrinėjus mokesčių mokėtojų skundus dėl vietos mokesčių administratoriaus sprendimų;
  • mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus mokestinius ginčus, kai centrinis mokesčių administratorius per Mokesčių administravimo įstatymo nustatytus terminus nepriėmė sprendimo dėl mokestinio ginčo (Mokesčių administravimo įstatymo 151 straipsnis).
Klausimyną, kada mokesčių mokėtojas gali pateikti skundą Mokestinių ginčų komisijai, rasite čia 

Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

Komisija, išnagrinėjusi mokesčių mokėtojo skundą dėl mokestinio ginčo, priima vieną iš šių sprendimų:

  • patvirtina centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą;
  • panaikina centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą;
  • iš dalies patvirtina arba iš dalies panaikina centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą;
  • pakeičia centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą;
  • perduoda skundą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo.

Sprendimą dėl skundo dėl mokestinio ginčo Komisija priima per 60 dienų nuo skundo gavimo dienos. Mokesčių mokėtojo prašymu šis terminas Komisijos sprendimu gali būti sutrumpintas iki 30 dienų.

Mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, turi teisę jį apskųsti teismui. Skundai dėl Komisijos sprendimo nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

Reikalavimai skundui

Skundas dėl mokestinio ginčo Komisijai turi būti paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų nuo centrinio mokesčių administratoriaus skundžiamo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui arba per 20 dienų nuo termino sprendimui dėl mokestinio ginčo priimti pasibaigimo dienos. Skundas Komisijai paduodamas per centrinį mokesčių administratorių. Centrinis mokesčių administratorius per 3 darbo dienas parengia mokestinio ginčo bylą ir perduoda ją Komisijai. Mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius turi teisę Komisijoje susipažinti su byloje esančia medžiaga (Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 2 dalis, 155 straipsnio 1, 2 dalys).

Komisijai pateikiamas skundas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • skunde turi būti nurodytas mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas), adresas, skundžiamas sprendimas, jo surašymo data, aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, pareiškėjo reikalavimas;
  • skundas turi būti pasirašytas mokesčių mokėtojo (jo atstovo) (Mokesčių administravimo įstatymo 153 straipsnis)
Skundo formą rasite čia
Termino atnaujinimas
Mokesčio mokėtojui, praleidusiam skundo Komisijai padavimo terminą dėl priežasčių, kurias Komisija pripažįsta svarbiomis, šis terminas Komisijos sprendimu gali būti atnaujintas. Kartu su prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą turi būti paduodamas ir skundas, kurio padavimo terminas yra praleistas. Minėtas prašymas turi būti išnagrinėtas per skundui, paduodamam dėl mokestinio ginčo, išnagrinėti nustatytą terminą. Komisijos sprendimas, kuriuo nepatenkinamas prašymas dėl skundo padavimo termino atnaujinimo, gali būti apskųstas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka nustatyta tvarka (Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnis).

Proceso atnaujinimas

Mokestinio ginčo bylos, kurioje Komisijos sprendimas nustatytu terminu nebuvo apskųstas, procesas mokesčių mokėtojo prašymu gali būti atnaujintas Mokesčių administravimo įstatymo 160str. 2 d. nustatytais pagrindais (pvz.: kai naujai paaiškėja esminės aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui mokestinio ginčo nagrinėjimo metu, kai bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties Mokestinių ginčų komisija ir kt.).

Prašymas dėl proceso atnaujinimo Komisijai turi būti paduotas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai mokesčių mokėtojas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Praleidus šį terminą dėl svarbių priežasčių, jis gali būti atnaujintas (Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 5 dalis).  Prašymui keliami formos bei turinio reikalavimai nurodyti Mokesčių administravimo įstatymo 160straipsnio 6,7 dalyse.

Jeigu prašymas paduotas nepraleidus įstatymo nustatytų terminų ir yra pagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, Komisija priima sprendimą dėl proceso atnaujinimo, ir ginčas iš naujo nagrinėjamas Komisijoje pagal Mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatytas taisykles. Priešingu atveju, Komisija sprendimu atsisako atnaujinti procesą (Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 8, 9 dalys).

Atnaujinimo data: 2023-09-11