>

DUK

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą
Be kategorijos 3

Mokestinių ginčų komisijai paduodami skundai ar prašymai žyminiu mokesčiu nėra apmokestinami.

Tuo tarpu Komisijos sprendimą apskundžiant administraciniam teismui, už kiekvieną skundą (prašymą), nepaisant to, kiek jame keliama reikalavimų, mokamas 30 Eur žyminis mokestis, išskyrus išimtis, nurodytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 ir 41 straipsniuose (atkreipkite dėmesį, kad skundai ar prašymai dėl mokestinių ginčų neapmokestinami tik tuo atveju, kai į teismą kreipiasi mokesčių administratorius ar jo pareigūnas (40 str. 1 d. 5 punktas). Už apeliacinį skundą dėl administracinio teismo sprendimo  mokamas 15 Eur žyminis mokestis. Skundai (prašymai) administraciniuose teismuose nagrinėjami tik po to, kai sumokamas įstatymo nustatytas žyminis mokestis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 38 ir 39 str.)
Mokesčių administratoriaus sprendimo dėl baudos dydžio apskundimo tvarka priklauso nuo to, už ką paskirta bauda. Centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą dėl mokesčių mokėtojui paskirtos baudos už mokėtino mokesčio sumažinimą galite apskųsti arba administraciniam teismui, arba Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija). Jeigu nuspręsite skundą pateikti Komisijai, skundas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo centrinio mokesčių administratoriaus skundžiamo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui. Komisijos sprendimas dėl skundo bus priimtas per 60 dienų nuo skundo gavimo dienos. Mokesčių mokėtojo prašymu šis terminas Komisijos sprendimu gali būti sutrumpintas iki 30 dienų. Mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, turi teisę jį apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundas teismui turi būti paduotas ne vėliau kaip per 20 dienų po Komisijos sprendimo įteikimo dienos. Mokesčių administratoriaus nutarimą dėl Jums paskirtos baudos už administracinės teisės pažeidimus turite teisę apskųsti tik administraciniam teismui. Šiuo atveju skundas teismui turi būti paduotas per 10 dienų nuo nutarimo skirti baudą priėmimo dienos.
Pagal 2004-04-13 Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 (toliau - MAĮ) 154 straipsnio 3 dalį centrinis mokesčių administratorius turi priimti sprendimą dėl skundo dėl mokestinio ginčo per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Šis terminas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimu gali būti pratęstas iki 60 dienų. Apie tai turi būti raštu pranešta skundą padavusiam mokesčių mokėtojui.
MAĮ 151 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad Mokestinių ginčų komisija nagrinėja mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus mokestinius ginčus, kai centrinis mokesčių administratorius per šio įstatymo nustatytus terminus nepriėmė sprendimo dėl mokestinio ginčo.
Pagal MAĮ 146 straipsnio 1 dalį, skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus neveikimo (sprendimų nepriėmimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatyme (ABTĮ) nustatyta tvarka. Vadovaujantis ABTĮ 28 straipsniu, skundas dėl individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, gali būti paduotas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai.
Jeigu negavote Muitinės departamento sprendimo dėl Jūsų skundo dėl mokestinio ginčo per MAĮ nustatytą terminą (30 dienų arba 60 dienų), taip pat jeigu negavote kito sprendimo (pavyzdžiui, sustabdyti mokestinio ginčo nagrinėjimą) ir jeigu esate nurodę mokesčių administartoriui teisingą savo adresą (pagal MAĮ 149 straipsnį mokesčių mokėtojui nustatyta pareiga pranešti ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai apie savo adreso pasikeitimą mokestinio ginčo proceso metu, priešingu atveju, ikiteisminių mokestinį ginčą nagrinėjančių institucijų sprendimai ir kita informacija yra siunčiami paskutiniu nurodytoms institucijoms žinomu adresu ir laikomi įteiktais, nors mokesčių mokėtojo adresas ir būtų pasikeitęs), Jūs galite skųsti mokesčio administratoriaus veiksmus (neveikimą) pasirinktinai Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (prašant įpareigoti mokesčių administratorių priimti sprendimą dėl mokestinio ginčo),ARBA, vadovaudamiesi MAĮ 151 straipsnio 3 punktu, galite paduoti skundą dėl mokestinio ginčo (t. y. skundą dėl Jūsų įmonei teritorinės muitinės arba apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu apskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų) Mokestinių ginčų komisijai. Pastaruoju atveju Mokestinių ginčų komisija nagrinėtų mokestinį ginčą iš esmės.
Atkreipiame dėmesį, kad MAĮ 152 straipsnio 2 dalyje nustatytas 20 dienų terminas paduoti skundą Mokestinių ginčų komisijai, kuris šiuo atveju pradedamas skaičiuoti nuo termino sprendimui dėl mokestinio ginčo priimti pasibaigimo dienos. Tačiau to paties straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta galimybė mokesčių mokėtojui, praleidusiam skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija (šiuo atveju - Mokestinių ginčų komisija) pripažįsta svarbiomis, tokios institucijos sprendimu šį terminą atnaujinti. Tokiu atveju kartu suprašymu atnaujinti skundo padavimo terminą pateikiamas ir skundas, kurio padavimo terminas yra praleistas. Mokesčių mokėtojas, prašydamas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, turi nurodyti, kokios priežastys jam sutrukdė skundą paduoti laiku ir (jeigu yra) pateikti tas priežastis patvirtinančius įrodymus.