Konferencijos ,,Apmokestinimo aktualijos ir mokestiniai ginčai” pagrindinės tezės

Data

2021 03 29

Įvertinimas
0
chess-583434_1280-0.jpg

I sesija

Veslava Ruskan: Naujausia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika mokestinių ginčų bylose

 • Dėl įpareigojančių sprendimų vertinimo: įvertinus tai, jog tokiu sprendimu mokėtojas siekia teisinio saugumo dėl būsimųjų sandorių mokestinių pasekmių ir toks sprendimas sukelia mokesčių mokėtojams pasekmes,  VMI privalės pagrįsti savo poziciją dėl atsisakymo nepritarti prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui. LVAT 2021-02-24 nutartyje adm. byloje Nr. eA-665-575/2021.
 • Dėl apmokestinamojo asmens nustatymo jungtinės veiklos atveju. Pareiškėjas veikė savo vardu ir savo naudai, vienas prisiimdamas ekonominę riziką, susijusią su ginčo apmokestinamaisiais sandoriais, todėl nagrinėjamu atveju tik Pareiškėjas, o ne verslo partneris (pagal jungtinės veiklos sutartį) laikomas veikusiu kaip apmokestinamasis asmuo. LVAT 2020-12-16 nutartis adm. byloje Nr. eA-1508-602/2020.

<...> tiekdami, bendrosios jungtinės nuosavybės teise įregistruotus pastatus su jų žemės sklypo dalimis, santykiuose su pirkėjais veikė tik pareiškėjai (sutartyse ir kituose dokumentuose neminint veiklos partnerių  ar aptariamos jungtinės veiklos). LVAT 2021 m. vasario 10 d. nutartis byloje Nr. eA-526-602/2021.

 • PVM objektas nepagrįsto praturtėjimo atveju, nepriteisus PVM civilinėje byloje. Aplinkybė, kad teismas civilinėje byloje priteisė pareiškėjui sumą, kuri įvardinta kaip atsakovo nepagrįstas praturtėjimas, savaime nesudaro pagrindo tvirtinti, kad ši suma negali būti laikoma atlygiu už paslaugas, apmokestinamas PVM, kai ši suma atitinka atlygio už paslaugas kriterijus. LVAT 2021 m. kovo 10 d. nutartis byloje Nr. eA-417-602/2021.
 • Dėl mokesčių administratoriaus teisės padidinti mokestinio patikrinimo akte nurodytą mokestinę nepriemoką priimant sprendimą dėl patikrinimo akto patvirtinimo. VMI priėmus sprendimą dėl didesnės mokesčių sumos paskaičiavimo negu buvo nurodyta patikrinimo akte ir nesuteikus prieš tai mokesčių mokėtojui  galimybės pateikti paaiškinimus bei dokumentus, yra pažeidžiamas teisės būti išklausytam principas LVAT 2020 m. gruodžio 2 d. nutartis byloje Nr. A-2714-602/2020.
 • Dėl MA atsisakymo grąžinti teismo nutartimi nurodytą grąžinti žyminį mokestį vadovaujantis permokų grąžinimą (įskaitymą) reglamentuojančiomis MAĮ nuostatomis.  Toks atsisakymas yra negalimas pagal CPK nuostatas. LVAT 2021 m. sausio 20 d. nutartis byloje Nr. eA-59-556/2021.

Gintas Kimtys: Inovacijos ir mokestinė aplinka

 • Inovatyvios, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas vykdančios įmonės gali pasinaudoti visa eile pelno mokesčių lengvatų.  
 • Planuojame ypač suaktyvinti MITA pagalbą verslui, norinčiam pasinaudoti MTEP pelno mokesčio lengvata, organizuojant įmonėms ir mokesčių konsultantams mokymus bei teikiant konsultacijas.
 • Svarbūs klausimai sprendžiant dėl MTEP: Ar projekto veiklomis siekiama (buvo siekiama, jeigu vertinamas įgyvendintas projektas) įgyti naujų arba papildomų žinių? Ar projekto veikla grindžiama originaliomis idėjomis ir (arba) hipotezėmis? Ar galima teigti, kad projekte numatytiems pasiekti  rezultatams yra (buvo) būdingas bent vienas neapibrėžtumas? Ar projekto veiklos rezultatus bus (yra) įmanoma atkartoti ir  perduoti?
 • ,,Startuoliams“ siūloma lengvinti DU mokestinę naštą pirmus kelis veiklos metus; mokesčius mokėti vieną kartą metuose, nes finansų administravimas atima daug laiko; Pirmaisiais gyvavimo metais atleisti nuo visų mokesčių (JK  gerosios praktikos atvejis).

Vilma Vildžiūnaitė: Mokestiniai ginčai: galimybės ir ribos

 • Formalumų ar formos trūkumas nėra kliūtis sąžiningiems mokesčių mokėtojams, nebent šie trūkumai yra esminiai.
 • Teisingumo Teismas palaiko sąžiningus mokėtojus užtikrinant PVM neutralumo principą per PVM atskaitą ir PVM grąžinimą.  
 • Padidinta verslo partnerių atsakomybė dėl PVM atskaitos, 0 proc. PVM ir muitinės procedūrų įvykdymas reikalauja būti rūpestingiems ir atidiems.
 • Taikomi turinio viršenybės prieš formą palankia mokėtojams kryptimi, teisingumo, protingumo ir proporcingumo bei teisinio saugumo principai užtikrina mokestinį tikrumą ir skatina mokesčių mokėtojus vykdyti prievoles.
 • Laikas peržiūrėti permokų grąžinimą, užtikrinant sąžiningų mokėtojų teisę į turtą, t. y. realizuojant permokos grąžinimą senaties termino pabaigoje be prašymo.
 • Laikas ,,išbalinti“ pilkąsias zonas, įvedant aiškias nuostatas į teisės aktus bei pakeisti nuostatas, kurių įgyvendinimas pareikalautų neproporcingai daug administravimo resursų arba praktiškai yra neįmanomas. 
 • Mokestinių ginčų laimėti neįmanoma? Mitas.

Ramutė Neniškienė: Laboratoriniai tyrimai mokestiniuose ginčuose

 • Laboratoriniai tyrimai ir mokestiniai ginčai glaudžiai susiję – laboratoriniai tyrimai dažnai tampa mokestinio ginčo priežastimi.
 • Laboratorinius tyrimus mokesčių tikslams įgaliotos atlikti tik Muitinės laboratorija arba kitos laboratorijos – nešališkos, akredituotos atlikti tą konkretų tyrimą, kurio rezultatas yra ginčo objektas.
 • Akreditavimo pažymėjimas neatsiejamas nuo akreditavimo srities. Duomenys apie akredituotas laboratorijas skelbiami Nacionalinio akreditacijos biuro svetainėje.
 • Tyrimo protokolai, pateikiami mokestiniame ginče kaip įrodymai, turi būti detaliai analizuojami ir vertinami – atkreiptinas dėmesys į tyrimams taikytų tyrimo metodų identifikavimą.
 • Akredituoti gali būti tiek standartiniai, tiek nestandartiniai, tiek laboratorijos tyrimo metodai – akreditavus jie visi tampa lygiaverčiai.

II sesija

Martynas Endrijaitis: Takoskyros tarp mokestinės naudos ir ekonominės logikos paieškos

 • Ekonominė logika – tai indikatorius. Jei ji yra subjektų veiksmuose, papildomos apmokestinimo rizikos kilti neturi, o jei nėra – papildomo apmokestinimo rizika atsiranda.
 • Mokesčių administratorius vertina ne vienintelį subjekto veiksmų tikslą, o kelis pagrindinius tikslus ir jei vienas jų – mokestinė nauda, kyla papildomo apmokestinimo rizika.
 • Mokesčių administratorius, papildomai apmokestindamas, neprivalo nustatyti galutinių naudos gavėjų, jei verslo struktūra yra sudėtinga, išeinanti iš ES ribų ir tikrųjų gavėjų neįmanoma nustatyti.

Andrius Paulauskas: Kovos su mokesčių vengimu direktyva ir jos įgyvendinimas Lietuvoje

 • Pagal ES direktyvas priimtos specialios prieš mokesčių vengimą nukreiptos taisyklės kelia daug klausimų: Kodėl palūkanų atskaitymo ribojimo taisyklė taikoma kartu su palūkanų atskaitymo ribojimo taisykle?  Ar Estijos/Latvijos įmonės pajamos dėl pelno apmokestinimo momento atidėjimo laikytinos kontroliuojančio Lietuvos vieneto pozityviomis pajamomis?  Kiek reikia turinio, kad nebūtų taikomos kontroliuojamų taisyklės? Gal galim nustatyti minimalius kriterijus kaip Nyderlanduose? Kaip traktuoti situacijas, kai užsienio įmonė išmokas įtraukia į leidžiamus atskaitymus, o Lietuvos gautų pajamų neapmokestina? Kam tenka įrodinėjimo pareiga, kad užsienyje suma pripažinta neleidžiamais atskaitymais?
 • Negali būti nesąžiningas pagal PMĮ, o sąžiningas pagal MAĮ, tai abiem atvejais yra mokestinis piktnaudžiavimas.
 • EK agresyvaus mokesčių planavimo sąvoką naudojo siekdama apibrėžti teisėtus veiksmus, kurie nors formaliai atitinka teisės aktuose nustatytą reguliavimą, tačiau jų pagrindinis tikslas – gauti mokestinės naudos.
 • Agresyvaus planavimo sąvoka naudojama nekorektiškai. Negalima agresyviai neviršyti greičio... Agresyviai mokesčius planuoti nėra draudžiama.

Andrius Venius: Pelno nesiekiančių asmenų mokestinės dilemos

 • Apie trečdalį Lietuvoje registruotų mokesčių mokėtojų sudaro pelno nesiekiantys vienetai (PNV), tačiau mokestiniai ginčai tarp mokesčių administratoriaus ir PNV yra gana retas reiškinys.
 • Daugiausiai diskusijų keliantis klausimas – ar PNV veikla, kai visuomenei naudingomis pripažintose srityse teikiamos paslaugos už atlygį, gali būti pripažinta kaip viešąjį interesą tenkinanti veikla ir ar toks vienetas, kuris nuolat siekia pelno, veikia kaip PNV?
 • PNV be viešąjį interesą tenkinančios veiklos turi teisę vykdyti ir komercinę veiklą bei gauti tokios veiklos pajamas, tačiau jeigu vienetas nevykdo viešąjį interesą tenkinančios veiklos arba viešąjį interesą tenkinanti veikla sudaro nereikšmingą veiklos dalį, laikoma, kad vienetas neatitinka PNV kriterijų.
 • Komercinis sandorio pobūdis nereiškia, kad jis negali būti visuomenei naudingas. Tačiau ne pelno (perviršio) buvimas metų gale lemia, ar vienetas atitinka PNV kriterijus, o jo panaudojimo būdas.

Aistė Medelienė: Mokesčių administravimo procedūrų užkulisiai

 • Informacijos teikimas VMI yra vienas dažniausių VMI ir mokesčių mokėtojo bendravimo būdų. VMI teikiama informacija turi būti susijusi su VMI vykdoma funkcija administruoti mokesčius.
 • Tiek VMI, tiek mokesčių mokėtojas, apskaičiuodami ar perskaičiuodami mokesčius, turi teisę remtis informacija, kuri susijusi su ilgesniu, nei senaties, laikotarpiu.
 • Senaties terminas skirtas užtikrinti teisinių santykių stabilumą ir yra vienas svarbiausių teisinio tikrumo principo įgyvendinimo užtikrinimo priemonių, todėl deklaracijose už senesnį nei senaties terminas laikotarpį pateikti duomenys negali būti ignoruojami ar neigiami.
 • VMI sprendimai apskaičiuoti papildomas mokesčių sumas neturėtų būti grindžiami informacija, kuri negali būti pateikta mokesčių mokėtojui susipažinti.
 • Mokesčių mokėtojas, siekdamas teisinio tikrumo dėl savo sandorių mokestinių pasekmių, iš esmės turi vienintelį veiksmingą kelią – prašyti VMI priimti įpareigojantį sprendimą. Neigiamo sprendimo atveju, pagal naujausią teismų praktiką, ginčas dėl apmokestinimo taisyklių taikymo persikels į teismą.